Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti

Starožitnosti Hostivař s.r.o.

se sídlem Chudenická 1059/30, 10200 Praha

identifikační číslo: 01860488

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.alop.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Starožitnosti Hostivař s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 10200 Praha, identifikační číslo: 01860488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855, provozovna Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha, identifikační číslo: 01860488, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.starozitnostipraha.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě je Prodávající povinen změnu oznámit tím, že uveřejní nové znění obchodních podmínek na webové stránce. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem zveřejnění na webové stránce, není-li v nových obchodních podmínkách výslovně uvedeno pozdější datum jejich účinnosti. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

1.6.      "Registrace" označuje proces, v němž Kupující uvede v registračním formuláři na webových stránkách své osobní údaje a e-mailovou adresu a odešle je prostřednictvím tohoto formuláře. Prodávající následně zašle Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu hypertextový odkaz, jehož prostřednictvím Kupující dokončí svou registraci a aktivuje svůj Uživatelský účet. Registrace může proběhnout i v rámci objednávky zboží jako jeden z kroků směřujících k uzavření kupní smlouvy.

1.7.      "Uživatelský účet" je označení stránky umístěné na webové stránce Prodávajícího. Jejím prostřednictvím dochází k uzavírání kupních smluv.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.8.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Práva a povinnosti k uživatelskému účtu vznikají Kupujícímu na základě jeho registrace. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.9.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží i jiné komunikace s prodávajícím je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.10.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.11.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.12.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 100 nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.13.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.14.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.15.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.16.   Webová stránka a webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.17.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.17.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.17.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.17.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.18.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.21.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.22.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha;

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

c) bezhotovostně platební kartou;

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace „probíhá platba“, plátce již není směrován na platební bránu a následně e-shop zobrazí výsledek platby.

d) převodem na bankovní účet prodávajícího

1.23.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.24.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.25.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.26.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.27.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.28.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Žádné nabízené slevy se nikdy nevztahují na Zprostředkovaný prodej a nelze je na zboží prodávané ve Zprostředkovaném prodeji uplatňovat.

1.29.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.30.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Dále nelze od kupní smlouvy odstoupit u zboží prodávaného při zprostředkovaném prodeji. Takové zboží je vždy označeno slovy "Zprostředkovaný prodej" v popisu zboží.

1.31.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.30 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha, či na elektronickou adresu prodávajícího starozitnosti-praha@seznam.cz.

1.32.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.31 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Není-li možné předem stanovit výši nákladů spojených s navrácením zboží zpět Prodávajícímu, činí související odhadované náklady částku v maximální výši 500,- Kč. V případě zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese Kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši 500,- Kč.

1.33.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.31 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.34.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.35.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.36.   Je-li zakoupené zboží dopravováno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, je k tomu využita služba České pošty, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

1.37.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.38.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží i přes urgenci nepřevezme, je prodávající oprávněn nárokovat vůči kupujícímu proplacení nákladů za poštovné a balné.

1.39.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.40.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.41.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány a zveřejněny na webové stránce.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.42.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.43.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.43.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.43.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.43.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.43.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.43.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.44.   Ustanovení uvedená v čl. 1.42 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.45.   Ustanovení uvedená v čl. 1.42 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného při zprostředkovaném prodeji. Takové zboží je vždy označeno slovy "Zprostředkovaný prodej" v popisu zboží. Při zprostředkovaném prodeji zboží zprostředkovatel neodpovídá za vady a poškození vzniklé mj. užíváním předchozích majitelů zboží. Z tohoto důvodu se na toto zboží záruka kvality ani možnost reklamace (bezplatné opravy), vrácení peněz, výměna zboží kus za kus či výměna zboží za zboží jiné nevztahuje. Případné skryté vady zboží prodávaného zprostředkovaným prodejem, zjištěné kupujícím až po zakoupení výrobku, též nelze řešit vrácením kupní ceny ani žádným jiným z výše uvedených způsobů. Kupující dále bere na vědomí, že při zprostředkovaném prodeji není uzavírána spotřebitelská smlouva ve smyslu § 1810 občanského zákoníku. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810-1867 občanského zákoníku)a zákon o ochraně spotřebitele se tedy nepoužijí.

1.46.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

1.47.1  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

1.47.2  Na zboží, které je označeno jako "použité", se vztahuje zkrácená záruční doba 12 měsíců.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.48.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.49.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.50.   Případné stížnosti související s kupní smlouvou a jejím plněním je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické adresy starozitnosti-praha@seznam.cz, či je sdělit Prodávajícímu osobně na adrese Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha. Ve své stížnosti je Kupující povinen uvést zejména předmět své stížnosti a to, čeho se stížností domáhá. Nebude-li možné vyřídit stížnost Kupujícího namístě, informuje Prodávající Kupujícího o způsobu vyřízení stížnosti s uvedením důvodů takového vyřízení v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ prostřednictvím e-mailové adresy Kupujícího do 10 dnů po obdržení stížnosti.

1.51.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

1.52.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.53.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.54.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.55.    Správcem osobních údajů je společnost Starožitnosti Hostivař s.r.o., IČO: 018 60 488, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 267855 (dále také „správce“).

1.56.     Veškeré osobní údaje budou správcem zpracovávány v rozsahu a po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly Kupujícím poskytnuty. Následně budou správcem neprodleně odstraněny.

1.57.     Při vytvoření Uživatelského účtu uvádí Kupující (a správce zpracovává) následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Emailová adresa

- Datum narození - zadání není povinné

Vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou pro koupi zboží. K vytvoření Uživatelského účtu je třeba souhlasu Kupujícího se zpracováním jeho výše uvedených osobních údajů. Takto poskytnuté osobní údaje jsou tak zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, tedy na základě souhlasu subjektu údajů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán a Uživatelský účet zrušen v nastavení Uživatelského účtu nebo zasláním požadavku na zrušení na e-mail: starozitnosti-praha@seznam.cz.

1.58.    V případě udělení souhlasu k marketingovým účelům jsou správcem zpracovávány za účelem zasílání marketingových sdělení následující osobní údaje:

- Emailová adresa

Souhlas se zasíláním marketingových sdělení může být kdykoliv odvolán zasláním požadavku na zrušení na e-mail: starozitnosti-praha@seznam.cz.

1.59.    Při uzavření kupní smlouvy uvádí Kupující (a správce zpracovává) následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Fakturační adresa

- Doručovací adresa

- Emailová adresa - zadání není povinné

- Telefonní číslo

Správce tyto údaje zpracovává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. V té souvislosti mohou být osobní údaje Kupujícího v nezbytném rozsahu předány v závislosti na volbě způsobu dopravy třetí osobě, tj. příslušnému dopravci.

1.60.      Osobní údaje Kupujícího mohou být předány zpracovateli, společnosti Pošta a partneři, s.r.o., pro účely zpracovávání účetnictví správce. Zpracovatel je povinen zajistit stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako správce.

1.61.     Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů zejména následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 Nařízení);
  • právo na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 Nařízení);
  • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení);
  • právo na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 Nařízení);
  • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 Nařízení);
  • právo vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 Nařízení);
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 Nařízení);
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů (subjekt údajů má právo být informován bez zbytečného odkladu o porušení zabezpečení jeho osobních údajů dle čl. 34 Nařízení);
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

1.62.     V případě požadavků či jakýchkoliv dotazů týkajících se Vašich osobních údajů kontaktujte správce osobních údajů na emailu: starozitnosti-praha@seznam.cz

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.63.   Označením políčka „Zasílat novinky z eshopu“ na registračním/objednávkovém formuláři kupující výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na svou elektronickou adresu.

1.64.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.65.   Kupující souhlasí s doručováním v rámci právního vztahu s prodávajícím na elektronickou adresu uvedenou ve svém uživatelském účtu, popř. elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE

1.66.   Zprostředkovatelem komisního prodeje je v obsahu těchto obchodních podmínek firma Starožitnosti Hostivař s.r.o., dále jen „zprostředkovatel“.

1.67.   Zájemcem je osoba, která zprostředkovateli předala zboží ke zprostředkování prodeje , dále jen "zájemce".

1.68.   Zájemce se zprostředkovatelem uzavírají Smlouvu o zprostředkování prodeje, jíž se zprostředkovatel zavazuje zájemci zprostředkovat uzavření kupní smlouvy s kupujícím z v této smlouvě uvedenou cenu a podmínek.

1.69.   Zájemce je povinen informovat zprostředkovatele pravdivě a úplně o stavu zboží, které hodlá předat zprostředkovateli ke zprostředkování prodeje. Zboží zprostředkovatel prohlédne a při zjištění závady, pro kterou je zboží neprodejné anebo prodejné jen s obtížemi, zprostředkovatel odmítne přijmout ke zprostředkování prodeje.

1.70.   O tom, zda zprostředkovatel zboží ke zprostředkování prodeje přijme, rozhoduje zprostředkovatel. Zprostředkovatel přitom není povinen zboží ke zprostředkování prodeje přijmout.

1.71.   Veškerou komunikaci s kupujícími obstarává zprostředkovatel.

1.72.   Pokud zájemce nevysloví nesouhlas s umístěním jeho zboží na internet, je zprostředkovatel oprávněn zboží umístit na své webové stránky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.73.   Pokud vztah založený kupní smlouvou nebo smlouvou o zprostředkování obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.74.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

1.75.   Kupní smlouva a smlouva o zprostředkování prodeje včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Prodávající poskytne smlouvu společně s obchodními podmínkami Kupujícímu v textové podobě ve smyslu § 1819 OZ.

1.76.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.77.   Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Starožitnosti Hostivař, Hornoměcholupská 476/8, 10200 Praha, adresa elektronické pošty starozitnosti-praha@seznam.cz, telefon 608080765.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 25.9.2017.

 

V Praze dne 25.9.2017                                                                                                                                 

 

 

Vyobrazení, v současnosti používaných, českých puncovních značek pro zlaté, stříbrné a platinové zboží: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.